divendres, 3 de febrer de 2012

El sou de la nostra "casta política"

Si hi estan tota la vida. S'inventen conselleries (veure el record mundial de Santa Coloma)... hi "fiquen" als "beneïts" del partit, i això sigueixen  familiars i recomenats.
I tot això gràcies a un "sistema" llei electoral i una estructura institucional que ho permet.
Algú indignat tindrà que canviar tot això.. !
Per a començar, aquí hi teniu les webs amb les dades oficials  fetas públiques.

BADALONA
Retribucions i assistències dels membres de la Corporació
Els paràgrafs 1 i 2 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local (LRBRL) preveuen que els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. Aquesta retribució és incompatible amb qualsevol altra retribució a càrrec dels pressupostos d’administracions, ens, organismes i/o empreses públiques.
Així mateix, el paràgraf 3 del mateix article de la LRBRL preveu que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part.
Les quanties de les retribucions (per dedicació exclusiva o parcial) o de les assistències a percebre pels membres de la Corporació han de ser aprovades pel Ple, d’acord amb l’article 75.5 de la LRBRL
A l’Ajuntament de Badalona, els imports que perceben actualment els membres de la Corporació (alcalde, regidors i regidores) en concepte de retribució per dedicació exclusiva o parcial o per assistències, van ser aprovats per acord del Ple en sessió de 29 de juny de 2010. Per a l’any 2011, el Ple ha acordat mantenir aquests imports sense variació.
Aquests imports són els següents:
Retribucions per dedicació exclusiva o parcial (imports bruts)
Càrrec
Règim de
dedicació
Import íntegre
anual
Alcalde/ssa
Exclusiva
76.391,28 €
Tinent/a d’Alcaldia
Exclusiva
61.890,50 €
Regidor/a amb delegació
Exclusiva
55.866,58 €
President/a de grup municipal
Exclusiva
61.890,50 €
Portaveu de grup municipal
Exclusiva
55.866,58 €
Regidor/a sense delegació
Parcial
21.318,08 €
Assistències per concurrència a òrgans col·legiats
(Regidors sense dedicació exclusiva o parcial)
IMPORT PER ASSISTÈNCIA
Òrgan col·legiat
Import íntegre
per sessió
Ple
1.343,10 €
Junta de Govern Local
727,52 €
Comissions informatives
671,54 €
Junta de portaveus
559,62 €
Altres comissions
559,62 €
IMPORT ANUAL MÀXIM
Càrrec
Import íntegre
anual
màxim
President/a grup municipal
37.673,52 €
Portaveu grup municipal
37.673,52 €
Tinent/a d’Alcaldia
37.673,52 €
Regidor/a
20.767,80 €
D’acord amb l’article 75.5 de la LRBRL, han de publicar-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província els acords dels plens municipals referents a retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de les corporacions locals.
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 6 d’agost de 2010 es publica l’acord del Ple de l’Ajuntament de Badalona de 29 de juny de 2010 pel qual s’actualitzen aquests imports amb efectes de l’1 de juny, i al BOPB de 15 de febrer de 2011 es publica l’acord del Ple de 25 de gener de 2011 pel qual es disposa que durant l’any 2011 continuaran vigents aquests mateixos imports.

* Complements especific del personal funcionari i laboral

* Retribucions del personal eventual de confiança o assessorament especial
http://badalona.cat/portalWeb/getfile?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dDocName=AJB025549&dID=29486&rendition=Web

SANTA COLOMA DE GRAMENET
El Equipo Municipal de Gobierno (PSC, ICV-EUiA y CiU), en una nueva muestra de la voluntad de transparencia, informa a la ciudadanía de los sueldos reales mensuales que perciben todos los componentes del Consistorio

http://www.grame.net/es/principal/repositorio-de-noticias/actualidad-y-noticias/article/4296.html?cHash=4d357e4bb1ac305e759300728c7eb7e3

Sous de tots els regidors
Butlleti Municipal
http://www.grame.net/uploads/media/1237-16s_web.pdf

SANT ADRIÁ DE BESÓS
Dadas no fetes públiques  Olé, a la transparecia !

ARTICLE OPINI0 - El Sr. Alcalde cobrará 55.000€/año, los regidores a tiempo completo 45.200€ y los regidores a tiempo parcial (incluido el Sr. García Bragado del PP, nombrado "Jefe de la Leal Oposición", como en los tiempos de Felipe González y Fraga) 19.000€.
Amén de mantener a su hombre fuerte Sr. Soto como cargo de confianza con un fuerte componente político y un sueldazo de 44.000 €. ¿Con 11 regidores y los 3 apéndices de ICV se ha de mantener ese carísimo cargo de confianza? ¿No se pueden delegar sus funciones en esos 11+3 regidores o es que hay algo más que no sabemos?
Enseguida se ha tirado del argumentario preparado para salvar la cara: "el alcalde cobrará 2000€ menos que el mínimo establecido en los baremos para las ciudades medianas"...¡¡cómo si Sant Adrià fuese Sant Cugat del Vallès en renta, servicio y calidad de vida !! ¡Cómo si nuestra ciudad no tuviera la problemática que tiene!  JULIO/2011

http://www.sant-adria.net/cat/contingut.php?ctn=ajuntament

CONSORCIS I EMPRESAS MUNICIPALS
........... ¿ ........  ?  ni Deu ....!!!!!!

CONSELL DEL BARCELONÈS
Article EL PAÍS  http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Consejo/Barcelones/reparte/240000/euros/anuales/dietas/elpepiespcat/20111129elpcat_2/Tes

DIPUTACIÓ BARCELONA
Article -  http://www.alertadigital.com/2011/12/09/los-sueldos-de-la-diputacion-de-barcelona-de-3-800-a-8-200-euros-al-mes-por-catorce-mensualidades/
Article - http://www.eldebat.cat/cast/viewer.php?IDN=55756

PARLAMENT DE CATALUNYA

El sueldo de los políticos españoles