dilluns, 28 de gener de 2008

Dimarts 29 de gener, Ple de l'Ajuntament de Badalona

Badalona.- Informem que demà dimarts 29 de gener, hi ha convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Badalona. Les sessions plenàries, malgrat que sovint críptiques i plenes de secretisme en els punts que més interessen i afecten a la ciutadania, són PÚBLIQUES i OBERTES a tothom.

El Ple de l'Ajuntament de Badalona se celebrarà a partir de les 18 hores, a la Sala de Plens de l'edifici consistorial de la Plaça de la Vila, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, HISENDA I RECURSOS INTERNS

2 AP-2008/1087 Donar compte resolució alcaldessa de constitució comissió de justícia.
3 AP-2008/1088 Dictamen. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
4 AP-2008/1089 Dictamen. Aprovació de l'acord empresarial de data 19 d'abril i de l'annex del 20 de Novembre, ambdós del 2007, signats per la direcció de l'IMPO i dels treballadors de mateix mitjançant el Comitè d'empresa.
5 AP-2008/1090 Dictamen. Aprovar l'increment de les retribucions de tot el personal al Server de l'Ajuntament de Badalona,d'acord amb la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2008.
6 AP-2008/1091 Donar compte de diversos decrets de contractació en matèria de personal.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DELS SERVEIS DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT

7 AP-2008/1092 Dictamen. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior del Gorg al carrer del Progrés, entre els carrers de Cervantes i Garriga.
8 AP-2008/1093 Dictamen. Acord de la redacció de l'ordenança reguladora d'obres menors i designació d'una comissió d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma.

9 Proposicions urgents.

10 Torn obert de paraules.

11 Mocions dels grups municipals.

12 Precs i preguntes.